Doğum İzni Sonrası Ne Kadar Hastalık İzni Alınabilir

0

Memurlar, doğum izni süresi bitiminde göreve başlamadan hastalık izni kullanabilmektedir.

Memurun doğum izni süresi

Doğum yapan memurun, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta boyunca ücretli doğum izni kullanma hakkı bulunur. Çoğul gebelikte, doğum öncesi izin süresine 2 hafta daha eklenir.

Diğer yandan, beklenen doğum tarihinden 8 hafta önce sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen memur, dilerse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Doğum öncesinde çalıştığı süre (5 haftaya kadar olan) doğum sonrası kullanacağı izin süresine eklenir.

Ayrıca, doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum izni kısmen veya tamamen kullanılamadığı hallerde, kullanılmayan doğum izni süresi doğum sonrası izin süresine eklenmektedir. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce doğumun gerçekleşmesi halinde ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre, doğum sonrası izne ilave edilmektedir.

Kullanılabilecek hastalık izni süresi

Devlet memurları, hastalıkları nedeniyle haklarında düzenlenen raporlara istinaden hastalık izni kullanabiliyor.

Memurlara verilecek hastalık izinlerine ilişkin hususlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde düzenlenmiş ve hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından hangi sürelerle verileceği ise “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilmiştir.

Ancak, hekimlerin düzenleyeceği her bir hastalık raporu süresinin en çok 10 gün ve yıl içerisinde toplam 40 gün olacağı düzenlenmişken, sağlık kurullarınca düzenlenen ya da onaylanan raporlara istinaden kullanılacak hastalık izinlerine sayı ve süre sınırlaması (uzun süreli hastalık hali hariç) getirilmemiştir.

Bu çerçevede;

**Memurlar bir takvim yılı içerisinde, tek hekim tarafından düzenlenen raporlara istinaden en fazla 40 gün hastalık izni kullanabiliyor. Fakat, tek hekimin düzenleyeceği raporlar her defasında 10 günden fazla olamıyor. Diğer yandan, 40 günlük süreye, tek hekim tarafından düzenlenip sağlık kurulunca onaylanmış rapor süreleri dahil edilmiyor.

Ayrıca, tek hekim tarafından bir yıl içinde farklı tarihlerde süresi 10 gün ve daha az olup toplam süresi 40 günü aşmayacak şekilde düzenlenen raporlara dayanılarak hastalık izni kullanılması, herhangi bir sayı sınırlamasına tabi değildir.

**Memurlar hakkında hastalıkları sebebiyle sağlık kurulları tarafından düzenlenen ya da onaylanan raporlara istinaden, bir yıl içinde aynı hastalık ya da farklı hastalık nedeniyle farklı sürelerle hastalık izni kullanılması, herhangi bir sayı sınırlamasına tabi değildir. (hastalık nedeniyle verilebilecek azami izin süresi 657 sayılı Kanunda belirtilmiş olan hallere ilişkin uygulamalar hariç)

**Memur yurt dışında bulunurken haklarında tek hekim ya da sağlık kurulu tarafından düzenlenecek raporlar, ilgili ülke mevzuatında belirtilen süreler kadar olmaktadır.

Doğum izninin ardından kullanılabilecek hastalık izni süresi

Doğum yapan memur, doğum öncesinden aktarılan doğum izni süresiyle doğum sonrasına ilişkin doğum izni sürelerini kullandıktan sonra göreve başlamadan, hakkında tek hekim veya sağlık kurulunca hastalık raporu düzenlenebilir.

Alınan hastalık raporunun “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olması durumunda, rapor hastalık iznine çevrilir.

Tek hekim tarafından düzenlenmiş olan raporun bitiminde, raporda kontrol muayenesi öngörülmüş olsun veya olmasın, ilk hastalığın devamı veya başka bir hastalık nedeniyle memur hakkında tek hekim tarafından tekrar 10 güne kadar hastalık raporu düzenlenmesi mümkün olabilmektedir.

Doğum yapan memurun analık izni süresinin bitiminden itibaren, usulüne uygun olarak alınmış ve düzenlenmiş olması şartıyla, tek hekim ve/veya sağlık kurullarınca düzenlenmiş hastalık raporlarına istinaden hastalık izni kullanması mümkünken, tek hekim raporlarındaki süre sınırlamalarına uyulması kaydıyla, doğum izni sonrası göreve başlamadan hastalık izni kullanabileceği ve kullanılabilecek hastalık izni süresinin en çok ne kadar olacağı konusunda herhangi bir sınırlamanın bulunmadığı değerlendirilmektedir. (hastalık sebebiyle verilebilecek azami izin sürelerine ilişkin 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde sayılan haller hariç)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here